امولسیفایرها

امولسیفایرها آن دسته از مواد میباشند که با کاهش سرعت واکنش شیمیایی باعث پایداری یک امولسیون می شوند.
گروهی از امولسیفایرها که به صورت گسترده در مواد غذایی بکار می روند جزء سورفاکتانت ها می باشند.

امولسیفایرها قادر به پراکنده نمودن موادی که در یکدیگر قادر به حل شدن نمی باشند (یا به مقدار کمی حل می گردند.) هستند؛ تا زمانی که عامل بیرونی ثبات امولسیفایرها را بر هم نزند آب و روغن کنار هم می مانند؛ انجماد(و گرمای زیاد) یکی از عواملی است که ثبات امولسیفایرها را از بین می برد.(به همین دلیل سوسیس و کالباس را نباید منجمد کرد)

نمایش یک نتیجه