رنگ های

حجم دهنده ها

اسیدها

امولسیفایرها

نگهدارنده ها

هیدروکلوئیدها

شیرین کننده ها

متفرقه